Všeobecné obchodní podmínky


Číslo účtu: 

670100-2213224824/6210

 

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně daní kromě nákladů na doručení zboží.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u zboží neuvádí jinou lhůtu dodání. Je-li u zboží uvedeno skladem, prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít, zaplatit a zkontrolovat.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad bude vždy součástí dodávky, pokud tomu tak nebude, kontaktujte prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

Cenu dopravy a způsob doručení naleznete v sekci informace o dodání.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených přes internet může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží v závislosti na odeslání objednávky.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě zboží zpět. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Při odstoupení je nutné uvést datum nákupu, prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit celou částku zboží  včetně nákladů za dopravu (zaplacenou částku z faktury) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to zvoleným způsobem.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Práva při převzetí vadného zboží

Pokud má převzaté zboží nedostatky např. (nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to v povaze vady neúměrné (nelze-li vadu odstranit), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží (bazarové zboží) prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let od převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit.

V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- bezplatné odstranění vady opravou,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Informace o posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.


Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu inakupuj.euPodmínky použití cookies


Co jsou cookies?

Datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek.

Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma apod.), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. 
 

Jak se cookies používají?


pro zapamatování preferencí uživatele stránek, identifikaci uživatele, pro analýzu používání stránek, pro analýzu reklamních nástrojů, pro napojení na nástroje sociálních sítí,ke sledování využití stránek, a tím k jejich zkvalitnění a zvýšení výkonu


Typy použitých cookie souborů jsou session cookie, cookie prvních stran a cookie třetích stran. Soubory cookie nebudou použity pro žádné jiné účely než výše zmíněné. Využívání cookies můžete pomocí nástrojů popsaných níže.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies ve vašem počítači ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.